Shalom -lehden pääkirjoitus 5/2017

Olemme voineet huomata uutisista, että tilanne Lähi-idässä kiristyy ja mutkistuu koko ajan. Skenaariot vaikuttavat jopa pelottavilta. Ilmassa on Raamatun profeetallisia näkyjä: Israelin ympärillä konfliktit seuraavat toinen toistaan. Koko ajan on olemassa vaara, että jokin näistä konflikteista kulminoituu täysimittaiseksi sodaksi. Näyttää siltä, että viha Israelia kohtaan on vain kasvanut. Juutalaisvaltio halutaan tuhota ja juutalaiset karkottaa Lähi-idästä. Israelin lähes ainut selkeä ulkopuolinen tuki tulee Yhdysvalloilta ja sen hallinnolta. Presidentti Donald Trump on sitoutunut käytettävissä olevin keinoin tukemaan Israelia. Nähtäväksi jää, joutuuko Yhdysvallat jopa sotilaallisesti toteuttamaan antamiaan lupauksia Israelin tukemiseksi.

Raamattua tunteville Israelin tilanne ei tule yllätyksenä. Vanhan testamentin mukaan näin on ollut enemmän tai vähemmän koko historian ajan. Yksi merkittävä syy tälle on juutalaisen kansan vieraantuminen Jumalan tahdosta ja sen toteuttamisesta. Vanhan testamentin mukaan vihollisten tuhotöiden salliminen on ollut Jumalan rangaistus kansalle Herran ohjeiden ja käskyjen laiminlyömisestä. Raamattu antaa kuitenkin ymmärtää, että Jumala ei hylkää lopullisesti uppiniskaista kansaansa. Hänellä on oma suunnitelmansa sen varalle. Mikä tämä suunnitelma yksityiskohdissaan on, jää ikään kuin varjon taakse Vanhassa testamentissa. Sen takia juutalaiset oppineet sanovatkin, ettei juutalaisuudessa ole sellaista ihmisen pelastumiskäsitystä, jollaisen Uuteen testamenttiin uskovat kristityt ovat omaksuneet.

Meillä on täysi syy uskoa, että juutalaiset rabbit ja oppineet ovat vilpittömiä tässä asiassa. He eivät voi ilman UT:n (Uusi testamentti) opetuksia nähdä VT:ssa (Vanha testamentti) tai rabbinistisessa kirjallisuudessa kristillisen pelastussuunnitelman ydintä. Meille kristityille UT kirkastaa ja paljastaa, että Jumalan pelastussuunnitelma koskee kaikkia jotka uskovat Jeesukseen Jumalan Poikana. Koska juutalaiset eivät tunnusta UT:ia itseään koskevaksi, niin heille sen opetukset jäävät vieraiksi ja merkityksettömiksi. He näkevät, että UT:n sanoma on tarkoitettu ei-juutalaisille ja sellaiseksi sen tulisi jäädä. Heidän näkökulmastaan UT:ssa on jopa vaarallisia opetuksia.

Paavalin kirjeen 2 luvussa Efesolaisille esitetään, ettei Jeesuksessa Kristuksessa ole eroa juutalaisen tai siihen kansaan kuulumattoman välillä. Uskonnolliset juutalaiset käsittävät tällaiset kohdat Raamatussa niin, että UT:n ja kristittyjen tarkoitus on mitätöidä heidän erityisasemansa Jumalan omaisuuskansana ja asettaa pakanakansat Israelin kanssa samalle viivalle. Tämä on vakava asia juutalaiselle kansalle ja heidän johtajilleen. Vaikka juutalaisista hyvin pieni joukko on syvästi uskonnollisia, niin juutalaisuuden olemassaolon ja kamppailun ydin on yksi kansa, joka on erotettu muista kansoista Jumalan suunnitelmia varten. Jos se olisi ilman erityisasemaa ja vain yksi kansa muiden joukossa, kansalla olisi identiteettiongelma. Israelin valtion olemassaoloa juutalaisvaltiona perustellaan usein juuri VT:n vaatimuksilla ja lupauksilla. VT:n mukaan juutalainen kansa on ”Jumalan silmäterä”.

Monessa UT:n paikassa osoitetaan arvoa juutalaiselle kansalle ja se kytketään Jumalan pelastussuunnitelmaan. Siksi todelliset kristityt arvostavat juutalaista kansaa ja haluavat tukea sitä. Jumala ei ole hylännyt kansaansa. Muiden kansojen tulisi arvostaa Jumalan suunnitelmaa juutalaisen kansan kohdalla. Meillä kaikilla on syytä kiitollisuuteen siksi, ettei Jumala ole tuhonnut tai hyljännyt kansaansa. Ilman sitä meillä ei olisi Vanhaa eikä Uutta testamenttia. Ei olisi toivoa eikä tietoa Jumalan pelastussuunnitelmasta joka koskee myös meitä, ei-juutalaisia. Sanoma on annettu ensin juutalaisille ja sitten muille. Todellinen ja kestävä juutalaisrakkaus lähtee siitä, että Jumala rakastaa edelleen Israelin kansaa ja haluaa sen iankaikkista pelastusta. Jos me rakastamme Jumalaa, niin silloin rakastamme Hänen ”silmäteräänsä” Sanan ilmoituksen mukaan.

Jumala siunatkoon runsaasti Israelia ja juutalaista kansaa! Tukekaamme Israelia kaikin raamatullisin tavoin ja keinoin! Rukoilkaamme sen hengellistä heräämistä ja kääntymistä Jumalansa puoleen kaikissa asioissa!

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri