Kaikki kirjoittajan Shalom -lehti artikkelit

Shalom -lehden pääkirjoitus helmikuu 2021

Maailmanhistoria on osoittanut seuraavan trendin toteutumisen: Jos ei ole riittävän vahvaa oppositiota vallassa oleville, niin valta turmelee ja täydellinen valta turmelee täydellisesti. Tämän takia turmeltuneet vallassa olijat yrittävät kaikin keinoin rajata ja hallita opposition toimintaa. Mitä enemmän valtakoneistolla on keinoja opposition kontrolloimiseksi, sitä enemmän se myös niitä käyttää. Yleensä oppositio korostaa ihmisten perusoikeuksia ja erityisesti mielipiteen ilmaisun vapautta. Kuitenkin taas kun oppositio puolestaan pääsee valtaan, se alkaa käyttäytyä asteittain kuten ne, jontka he ovat saaneet syrjäytettyä. Tätä kierrettä on vaikea katkaista. Sen todellinen katkaiseminen vaatisi ihmisluonnon muuttamista. Valitettavasti ihmisen perusominaisuuksia ja taipumuksia mm. itsekkyyteen ei ole onnistuttu missään päin maailmaa muuttamaan. Jotkut ovat ihannoineet sosialistista toiset kapitalistista ihmistä, toiset markkinatalousihmistä ja jotkut uskovia ihmisiä, jne. Kuitenkaan ei ole voitu osoittaa tai todistaa ihmisen perusluonteen ja taipumusten muuttumista minkään aatteen tai uskonnon kautta. Historia on osoittanut, että valta on sokaissut ihmiset aina riippumatta ideologiasta, aatteista tai uskonnosta, jos valtaa on riittävästi valtakoneiston kontrolloimiseen.


Alunperin valtaapitävät ovat kontrolloineet suvereenisti tiedotus-ja uutisointitoimintaa. Media on valtaapitäville yksi tärkeimmistä asioista. Sen kautta opposition näkökulmat ja tulkinnat on enemmän tai vähemmän vaiennettu. Sosiaalisen median nousu ja vallankumous, joka alkoi Yhdysvalloista internetin ja erilaisten somekanavien kautta loi aluksi uuden tilanteen maailmanlaajuisesti. Aluksi kaikki ne maat, joissa valtaa pitävät eivät voineet kontrolloida internetiä tai somekeskustelua, joutuivat uuden tilanteen eteen, kun lähes kuka tahansa saattoi keskustella netin välityksellä toisten kanssa ja esittää suhteellisen vapaasti myös valtaa pitäviä kohtaan arvostelua ja kritiikkiä. Tämä sai aikaan mm. arabikevään kaltaisia vallankumousyrityksiä. Kuitenkin melko pian valtaa pitävät saivat internetin ja somen haltuunsa ainakin sen verran, että vallankumousyritykset kuivuivat kokoon ja oppositio astettain hiljennettiin.


Tänä päivänä tiedämme, että Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea ja muut diktaattorin ottein hallitut maat käytännössä kontrolloivat omaa internettiään ja estävät vapaan keskustelun ja opposition äänen kuulumisen. Tätä toimintaa alun perin arvostelleet USA:n somejätit ovat kaikessa hiljaisuudessa enemmän tai vähemmän sopeutuneet vallitsevaan tilanteeseen. Koska somejätit ovat pääasiassa USA:laisia yrityksiä, jotka toimivat taloudellisen edun, eivätkä lopultakaan kansalaisten vapaan keskusteluperiaatteen pohjalta, on niiden toiminta toisaalta ymmärrettävää, vaikkei missään nimessä hyväksyttävää. Tämä tekee erittäin helpoksi käsittää sen, että somejättien omistajat kuuluvat itse USA:n vallan eliittiin, kannattavat yhtä samaa puoluetta ja tukevat sen valtapyrkimyksiä.


Viime aikoina yhä selvemmin somejätit ovat alkaneet karsimaan voimakkaalla kädellä valtajärjestelmän kannalta kriittisiä kommentteja ja keskusteluja. Tätä on tapahtunut erityisesti USA:ssa, jossa valtamedia on vanhastaan polarisoitunut yhden puolueen äänitorveksi. Jos tuo puolue on ollut vallassa, media on vaientanut kriittiset näkemykset ja jos se ei ole ollut vallassa, se on eliminoinut parhaan kykynsä mukaan kaikki positiiviset asiat vallassa olevasta tahosta ja keskittynyt pääsääntöisesti pelkkään kritiikkiin toista puoluetta tai sen edustajia kohtaan näkemättä käytännöllisesti katsoen toisessa osapuolessa mitään hyvää. Päästäkseen valtaan tämä valtamedian tukema polittinen puolue on ollut valmis käyttämään kaikkia keinoja, mitään kaihtamatta. Se onkin siinä usein onnistunut mm. lokakampanjoiden kautta ja lupaamalla kaikkea hyvää ja sovinnon kättä. Sovinnon käsi on kuitenkin aina osoittautunut olevan kansaa voimakkaasti jakava käsi, koska noin puolet amerikkalaisista ja heidän mielipiteensä on pyritty vaientamaan tai eliminoimaan jos jollakin syyllä. Nyt tämä toiminta on vain kärjistymässä äärimmilleen. Tässä toiminnassa ei olla rakentamassa siltoja, vaan repimässä kaikkea sitä mikä kuuluu vapaaseen ja itsenäiseen ajatustenvaihtoon.

Viimeaikainen somejättien toiminta USAssa ja ympäri maailmaa sopiikin hyvin tähän edellä mainitsemaani vallan keskittämisen skenaarioon. Toisaalta ollaan olevinaan huolissaan muutamista Venäjän, Kiinan ja muiden diktatuurimaiden toisinajattelijoista, mutta käytännössä heidän auttamisensa jää julistusten ja epämääräisten sanktioiden tasolle. Samaan aikaan kuitenkin USA:n ja muiden ns. demokraattisten maiden kansalaisten ilmaisuvapautta kriittiseen ajatteluun estetään, jos milläkin tekosyyllä. Tyypillistä tälle menetelmälle on, että itse esitetään joko peitellysti tai peittelemättä raastavaa vihapuhetta ja samanaikaisesti muka juuri samanlaisen vihapuheen perusteella rajataan nykyisin myös sosiaalisen median keskustelua, jos se on valtamedian kannalta kriittistä. Tämä on helppo toteuttaa sen takia, että enemmistö ihmisistä ei yleensä halua olla mukana keskustelussa, joka leimataan vihapuheeksi. Ongelma nykyisin on erityisesti se, ettei ole olemassa selkeää yksiselitteistä määritelmää vihapuheelle. Yksinkertaisesti on selvää, että jos kaksi erilaista ideologiaa, aatetta tai uskontoa kohtaa kriittisessä sävyssä, niin silloin vihapuhe rönsyilee joko peitetysti tai peittelemättä. Yleensä on ajateltu, että vihapuhekin on hyväksyttävää, jos se ei johda väkivaltaan. Toisaalta kriittisen puheen, jonka voi leimata helposti vihapuheeksi riippuen tulkinnasta ja tulkitsijasta, eliminoiminen ei ole vain henkistä väkivaltaa, vaan osa diktatorista vallankäyttöä.


Näin ollen joudumme miettimään, onko mitään aatetta, ideologiaa tai vastavaa, joka on absoluuttisesti niin oikeaa tai tärkeää, että sen ajamiseksi sallimme yksilön vapauksien voimakasta rajoittamista tai jopa heidän yksipuolista aivopesuaan. Tässä asiassa medialla on nykyisin keskeinen rooli, koska sitä eri alustoilla seurataan. Siksi me tarvitsemme monipuolista mediaa, joka sallii erilaisten ajatusten esille tuomisen niin, että ihmiset saavat vapaasti tehdä omat johtopäätöksensä asioista. Tämä on käsittääkseni toimivan demokratian elinehto. Muuten demokratia asteittain vaihtuu diktatuuriksi. Sehän on sikäli ymmärrettävää, että juuri demokratialla yleensä ymmärretään enemmistövaltaa eli enemmistödiktatuuria. Mutta oikeassa demokratiassa myös vähemmistön oikeudet turvataan. Siksi demokratian toteutumisen edellytys onkin osaltaan vapaa ja riippumaton media. Tätä mekin yritämme Shalom-lehdessä omalta osaltamme toteuttaa.

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus tammikuu 2021

Suomessa on viime aikoina keskusteltu perustuslakivaliokunnan päätösten oikeellisuudesta ja puolueettomuudesta. Perustuslakivaliokunnassa päätökset tekevät poliitikot eli kansanedustajat, vaikka se kuulee myös itse kutsumiaan asiantuntijoita. Perustuslaki on jokaisen valtion tärkein laki, koska se määrittää valtion oikeusjärjestelmän perusteet ja ihmisten perusoikeudet. Tässä asiassa haasteena on esimerkiksi se, että kun maamme hallitus tekee lakiesityksiä, niiden perustuslainmukaisuuden käsittelee perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunnan enemmistön muodostavat hallituspuolueiden edustajat. Tällöin on olemassa vaara, että hallituspuolueet, jotka ovat yleensä yksimielisesti hallituksen esityksen takana, päättävät enemmistönsä turvin perustuslaillisuuden mukaisuudesta ja muista kysymyksistä hallituksen haluamaan suuntaan. Toki he kuuntelevat perustuslakivaliokunnan kutsumia asiantuntijoita ja perustuslakivaliokuntaa pyrkii kannanotoissaan yksimielisyyteen. Kuitenkin esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksessa, missä perustuslakivaliokunta totesi Haaviston toimineen vastoin lakia, kaksi vihreiden puolueen edustajaa jätti eriävän mielipiteen. Lisäksi paljastui vihreiden sähköpostiviestittely, joka kohdistui hallituspuolueiden perustuslakivaliokunnan jäseniin. Siitä sai käsityksen, että vihreät pyrkivät painostamaan hallituspuolueiden jäseniä ottamaan lievemmän kannan Haaviston tapaukseen.

Suomessa on olemassa oikeutettu huoli perustuslakivaliokunnan toiminnan puolueettomuudesta, kun puoluepolitiikot itse päättävät mikä on perustuslaillista. Normaalia olisi, että ulkopuolinen ja riippumaton perustuslakituomioistuin tekisi ko. päätökset. Toinen kysymys on, etteivät perustuslakivaliokunnan päätökset vaikuta edes sitovan hallitusta. Esimerkiksi nykyinenkin pääministeri on mennyt allekirjoittamaan Suomen hallituksen nimissä asioita, joita perustuslakivaliokunta piti ainakin osittain perustuslainvastaisina. Vaikka päätökset alistetaan eduskunnan hyväksyttäviksi niin hallituspuolueiden enemmistö eduskunnassa, yhdessä puolueiden ryhmäkurin kanssa, takaa päätösten läpimenon perustuslakivaliokunnan kannoista riippumatta.

Monessa asiassa puoluepolitiikka tunkeutuu kaikkialle ja hallituksen hyväksymiä ns. poliittisia lehmänkauppoja solmitaan ahkerasti jopa valtion korkeimpien virkamiestensä nimityksissä alemmista nyt puhumattakaan. Lehdistöllä ja yleensä medialla on sanottu olevan puoluevallan vahtikoiran rooli. Siksi esimerkiksi YLE:n uutisten luotettavuuteen uskoon yli 80% suomalaisista. Silti YLE toimii vallan vahtikoirana lähinnä vain pakon edessä. Lehdistöön suomalaiset luottavat lähes yhtä suurin numeroin, vaikka vain muutamat toimittajat ovat paljastaneet asioita, joita ei ole voitu täysin sivuuttaa. Yleensä ottaen suomalainen uutisointi lienee pohjoismaisella tasolla. Demokratian toteutumisen kannalta on haitallista, kun ihmiset eivät kykene yksipuolisen tiedon varassa erottamaan poliittisesti värittynyttä uutisointia muiden uutisten seasta.


Amerikan tapahtumien uutisointi Suomessa perustuu sieltä uutisia lähettävän CNN:n ja sitä vastaavien toimijoiden lähes suoraan kopiointiin ja yhteistyöhön niiden kanssa. Näin suomalaiset toimitukset säästävät merkittävästi rahaa, resursseja ja aikaa. Nämä ulkomaiset mediat ovat pääsääntöisesti kytköksissä yhtä poliittista ideologiaa edustaviin tahoihin. Esim. Iltasanomat ja Iltalehti käyttävät ko. uutismateriaalia lähes sellaisenaan, vaikka CNN ja muut päämediat ovat demokraattisen puolueen hallussa ja CNN nähdään yleisesti puolueen pää-äänenkannattajana. Wikileaksin sähköpostivuotojen kautta paljastui, että demokraattisen puolueen vaalikoneisto sanelee käytännöllisesti katsoen medialle, ehkä Fox Newsiä lukuun ottamatta, mitä niiden tulee kirjoittaa, minkälaisia kuvia julkaista ja mitä asioita painottaa demokraattisen puolueen hyväksi.


Kehitys, jossa ulkomaan uutiset ulkoistetaan amerikkalaiselle tai muulle toimijalle ilman itsenäistä tervettä kritiikkiä, on huolestuttava. Se on esimerkki globalisaatiosta, jossa kaikki arkipäivän toiminta on yhä enemmän puoluepolitiikkaa. Käytännössä esim. USA:n kaikki tärkeimmät virkamiehet valitaan tehtäviinsä puoluepoliittisen perustein. Usein ajatellaan, että maa on kaksipuoluemaa. Käytännössä demokraattinen puolue hallitsee isompia kaupunkeja ja suuria asutuskeskuksia, republikaanit pääasiassa maaseutua ja pieniä kaupunkeja. USA on pikemminkin yksipuoluejärjestelmä hallinnollisesti eri alueilla. Tämä mahdollistaa valtavan korruption. Kun korruption tutkijat suurissa kaupungeissa kuuluvat samaan puolueeseen kuin sen harjoittajat, ei liene ihme, että laajamittaista korruptiota ei saada Yhdysvalloissa paljastettua. Maan rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat ihmiset kuuluvat yleensä demokraattiseen puolueeseen ja sen lonkerot ulottuvat kaikkaille suurimpiin kaupunkeihin ja väestönkeskittymiin. Nämä rikkaat vaikutusvaltaiset ihmiset omistavat lähes koko median, joten heidän näkökulmansa ja tavoitteensa heijastuvat käytännössä katsoen suoraan median toimituksiin ja sisältöihin. Jos Suomen media alkaa kopioida amerikkalaisen median mallia, saatetaan suomalaisiakin aivopestä USA.ssa toimivan demokraattisen puolueen näkemyksillä ja tavoitteilla.


Suomen suurimmat mediat ja lehdet ovat itse leimanneet itsensä ”laatumediaksi”. Sen jälkeen ne ovat viestittäneet, että muu vaihtoehtoinen media on lähinnä valhemediaa. Suomeenkin on alettu markkinoida USA:n demokraattisen puolueen kehittämää faktantarkistusideologiaa, jossa tietyn valtapuolueen vastaiset näkemykset ja uutiset ovat valeuutisia. Kun tähän vielä lisätään sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin ja YouTuben yksipuolinen toiminta, joko estää tai liittää varoituksia faktantarkistajien kantojen mukaisesti sosiaalisen median kirjoituksiin, niin tilanne muistuttaa jo huolestuttavasti enemmän diktatuurimaiden kuin demokraattisten maiden toimintaa.

Tähän liittyy Kiinan kasvava vaikutusvalta kaikkialla maailmassa. Se näkyy mm. siinä, että Kiinan toimien kriittinen arvostelu on aina vähäisempää. Kiinan nykyinen, elinaikainen presidentti on luvannut kansalleen, että Kiina on vuoteen 2049 mennessä maailman ehdoton suurvalta kaikilla elämän sektoreilla. Kiinan valtion ideologia on valtiokapitalismi. Se on leviämässä ympäri maailmaa uutena sosialismin muotona. Yhä useampi ns. länsimaa on alkanut tukea ideologiaa erilaisten nimikkeiden ja toimintojen kautta tavallisen kansalaisen huomaamatta. Kun valtamedia tukee tai ainakin sallii ko. ideogian leviämistä, vaihtoehtoiselle medialle jää iso työkenttä, etenkin jos sen työ ja uutiset leimataan yleisesti valtamedian toimesta ”valhemediaksi” ja ”valheuutisiksi”.


Kaikki edellä mainitut asiat alleviivaavat sitä, että kansalaisten perusoikeuksia pitäisi kunnioittaa. Määrätietoinen ihmisten manipulointi on vaaraksi demokratialle. Erityisen räikeästi tämä tulee esille Israelista uutisoitaessa. Israel-uutiset tuntuvat usein heijastavan enemmänkin uutistoimistojen ideologista katsantokantaa kuin todellista journalistista otetta. Israelin asioista pitäisi tiedottaa ja kertoa mahdollisimman todenmukaisesti, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus ymmärtää maan tilannetta. Shalom-lehti pyrkii osaltaan kertomaan Israel-asioista totuudellisesti. Aloittaessamme uutta vuotta 2021 pyrimme toteuttamaan tätä meille uskottua tehtävää.


Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus joulukuu 2020

V a l m i s t a u d u m m e perinteiseen joulun viettoon. Perinteet merkitsevät turvallisuutta ja jatkuvuutta. Ilman perinteitä olisimme vaarassa joutua epävarmuuden ja kaaoksen maailmaan. Rakentavat ja terveesti ylläpitävät perinteet muodostavat ikään kuin puskurin huonoja ja pahoja valintoja vastaan. Huonot ja pahoja asioita ylläpitävät perinteet vuorostaan estävät järkeviä muutoksia ja tukevat omalta osaltaan monenlaisen pahuuden olemassaoloa. Perinteissähän on lopulta kysymys siitä, mikä on suotavaa ja mikä ei. Perinteet ovat osa kasvatusprosessia, jota kukin yhteisö ylläpitää kasvattaakseen seuraavia sukupolvia vaalimaan sitä mikä yhteisön näkökulmasta on oikein ja hyödyllistä.

Perinteet muovaavat myös ihmisten maailmankuvaa. Esimerkiksi juutalaiset ja kristilliset perinteet ovat auttaneet ihmisiä suunnistamaan maailman myrskyissä. Juutalaisille ja kristityille, toki muillekin ihmisryhmille, perinteet ovat olleet kuin laki ja tapa tai paremminkin peräsin, joka ohjaa karikkojen keskellä seilaavaa laivaa. Niiden tarkoituksena on estää vakavat haaksirikot ja törmäykset kiviin ja muihin esteisiin. Niiden tarkoitus on myös suojella ja estää elämämme purtta uppoamasta syviin tai mataliin vesiin. Perinteet ovat ylläpitäneet vakautta ja yhteisön ja yksilön kuuluvuutta ihmissukupolvien ketjuun. Niiden tarkoitus on ollut pohjimmiltaan hyvä. Toki niitäkin on käytetty välillä väärin jopa sodan ja vihamielisyyden viljelyyn kansojen ja ihmisten välillä. Kaikkia sinänsä hyviä asioita voidaan myös käyttää väärin tai palvelemaan vääriä tarkoitusperiä.

Historiallisesti joulu on meille kristityille hyvän mielen ja armon juhla. Silloin on ainakin kerran vuodessa ajatuksemme kääntyneet Vapahtajan ja Armon Tuojan puoleen. Toki on jouluun liitetty aina myös pakanallisia ja materialistisia perinteitä. Lapsille joulu on oma juhlansa lahjoineen ja muistamisineen. Monessa perheessä joulu on perheen yhdessäolon kohokohta. Mutta eräissä perheissä se voi olla myös väkivaltainen perhehelvetti kalvavina ristiriitoineen. Pelastakaa Lapset -järjestön ja turvakotien toiminnassa se on ollut vuosi vuodelta kiihtyvää työntäyteistä aikaa. Moni idylli on rikkoutunut juuri joulurauhan aikaan. Hengellisenä juhlana joulu lienee menettänyt merkitystään samassa tahdissa kuin yhteiskunnan maallistuminen on edennyt. Lienee vain ajan kysymys kun hengellisyys käytännöllisesti katsoen katoaa lähes kokonaan tavallisen suomalaisen elämästä, ellei niin ole jo tapahtunut.

Tästä ilmiöstä syytetään välillä kaupunkilaistumista, kirkkoa tai yleensä yhteiskuntaa. Toisaalta monet maallistuneet ihmiset riemuitsevat hengellisen joulun katoamisesta kodeista, kouluista ja lopulta jopa kirkoista. Kirkoista hengellinen joulu katoaa, jos niistä katoaa joulun Herra eli Vapahtajamme Jeesus Kristus ja hänen sanomansa kaiku. Jos ne maallistuvat niin, että kirkon sanomaa ei voi enää selvästi erottaa maallisesta maailmasta ja sen sanomasta, jäljelle jää pelkkä kulissi. Sitä ylläpidetään muinaisuuden jäänteenä, mutta sen totuusarvoon juuri kukaan ei enää usko. Seinät voivat olla komeat, mutta hengellinen sisältö joko puuttuu tai se on korvattu jollakin toisella sisällöllä. Nykyisin kun välillä kuuntelee kirkkojen sanomaa – ei voi kuin ihmetellä miten kauas on menty kristinuskon perussanomasta. Perussanoman tilalle tai sen rinnalle on tullut sellaista opetusta ja sanomaa, että jopa maallistuneet ihmiset ihmettelevät kirkkojen hengellistä

tilaa. Jotkut jopa kyseenalaistavat sen mihin kirkkoja vielä tarvitaan, jos ne alkavat itse olla niin maallistuneita ettei niiden sanomaa voi enää kunnolla erottaa poliittisten puolueiden tai muiden maallisten yhteisöjen vaalisaarnoista.

Sanonta kuuluu, että ”kukin taaplaa tyylillään”, mutta sen ei ole tarkoitus kuvata kirkkojen perussanomasta vieraantumista. Joulun perussanoma ei tietenkään ole lahjat, ympäristömuutos, tasa-arvoinen avioliittolaki tai edes lapset tai aikuiset, vaikka nämäkin voivat olla monille tärkeitä. Joulun perussanoma on kristitylle juutalainen mies, jonka Isä Jumala valitsi tiettyyn tehtävään ja jota kutsumme Jeesukseksi ja Kristukseksi, meidän Herraksemme. Joulun sanoma kertoo hänen Sanomansa. Se ei ole meidän keksimäämme tai jostakin muualta kuultua itsekeskeistä ihmisen omaa sanomaa. Jeesus yksin on Joulun Herra ja perussanoma, emme me.

Shalom -terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus marraskuu 2020

Tätä kirjoittaessani emme vielä tiedä kuinka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tulee käymään. Lopputuloksesta riippumatta on oletettavaa, että Yhdysvallat säilyy jonkinasteisena Israelin liittolaisena. Historia on opettanut Israelin kansaa luottamaan viime kädessä omiin resursseihinsa ja voimavaroihinsa niin maanpuolustuksessa kuin muussakin toiminnassa. Israelilla on hyvin vähän ystäviä maailmanlaajuisesti. Sen sijaan vihollisia on varmasti riittävästi.

Presidentti Donald Trumpin toiminta Israelia kohtaan on otettu vastaan erittäin positiivisesti juutalaisen kansan keskuudessa. Kaksi kolmasosaa Israelin juutalaisista piti lokakuun 2020 mielipidetutkimuksessa presidentti Trumpia parempana presidenttikandidaattina kuin Joe Bidenia. Selvä enemmistö Israelin juutalaisista on ollut valmis tukemaan presidentti Donald Trumpin työtä Lähi-idässä. Presidentti Trumpin teot: Jerusalem tunnustaminen Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi, USA:n suurlähetystön siirtäminen Tel Avivista Jerusalemiin, monien arabimaiden suhteiden normalisoiminen Israelin kanssa (Yhdistyneet Arabiemiraatit, Bahrain ja Sudan) jäävät varmasti historiaan ainutlaatuisina tekoina.

Israelin valtio haluaa suojella juutalaista kansaa kaikkialla missä juutalaisia on. Israelin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen lonkerot ulottuvat kaikkialle maailmaan. Israel ei luota turvallisuusasioissa mihinkään muuhun, kuin omiin elimiinsä. Israel tutkii jokaisen turvallisuusviranomaiseksi valittavan taustat huolellisesti ja ulkopuolisen on sinne vaikea soluttautua. Tärkeimmistä turvallisuusoperaatioistaan Israel tiedottaa yleensä vasta jälkikäteen, jos silloinkaan. Liittolaisilleenkin valtio paljastaa hyvin vähän operaatioistaan varmistaakseen, etteivät ne paljastuisi etukäteen. Israelin turvallisuusoperaatiot onnistuvat lähes aina. Tämä Israelin turvallisuuspolitiikka ei varmaan tule muuttumaan, oli Yhdysvaltain presidenttinä kuka tahansa.

Taloudellisesti Israel on ollut sidoksissa USA:han. USA:sta eri muodoissa tulevat avustukset ovat olleet eri muodoissaan usean miljardin euron arvoisia joka vuosi. Jos otetaan huomioon myös epäsuorat tuet ja avustukset, summa kasvaa vielä melkoisesti. Vaikka USA on Israelille taloudellisesti hyvin tärkeä kumppani, Israel on pyrkinyt määrätietoisesti kehittämään taloudellista yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. Sen lisäksi, että Israelin merialueilta on löydetty merkittäviä kaasu- ja öljyesiintymiä, maa on pyrkinyt kasvattamaan omavaraisuuttaan kaikilla muillakin sektoreilla. Israelin periaatteena on ollut, että antaa muiden pitää meteliä omista talous-, turvallisuus- ja sotilasasioistaan, mutta Israel tekee työtään näillä sektoreilla kaikessa hiljaisuudessa julkisuudelta piilossa. Tällainen politiikka on antanut Israelille liikkumavaraa ja luotettavuutta koskien kumppaneita, joiden kanssa Israel tekee joko julkista- tai salaista yhteistyötä.

Israelin valtio toimii lakkaamatta kansansa parhaaksi maata uhkaavissa tilanteissa. Israelin tärkein tuki on kuitenkin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ilman Jumalaa ja Hänen tukeaan Israel ei selviä nyt eikä tulevaisuudessa haasteistaan. Siksi rukoilemme, että mahdollisimman moni juutalainen löytäisi Jumalan ja Messiaan uskonsa perustaksi.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus lokakuu 2020

Koronatilanne ei näytä Israelissa tai maailmalla olevan kokonaan ohi. Aika näyttää kauanko koronakriisi vielä kestää. Israelilaiset tiedemiehet ovat eturivissä kehittämässä sekä rokotetta että lääkettä koronavirusta vastaan. Uskomme, että kyllä tämäkin maallinen kriisi vielä voitetaan.


Israelin periviholliset Lähi-idässä ovat Iran ja sen kanssa yhteistoimintaa tekevät tahot. Ne ovat jatkaneet Israelin vastaista kampanjointiaan kaikin käytettävissä olevien keinoin. Valitettavasti ainakin osa tuosta propagandasta on levinnyt laajalle Israeliin kriittisesti suhtautuvan valtamedian kautta. Siksi on tärkeää, että Israelista ja sen toimista levitetään mahdollisimman väärentämätöntä tietoa silloin kun se vain on mahdollista.

Juuri siksi, arvoisat lehtemme lukijat, Shalom -lehti on perustettu ja haluamme toimia siinä mahdollisimman hyvin. Tuomme esille niitä asioita joita jokaisen Israelin ystävän olisi hyvä tietää Israelista. Emme pelkää tuoda vaikeitakin asioita esille. Emme myöskään halua edustaa mitään kulttia tai erityisryhmää, vaan haluamme olla terveellä raamatullisella pohjalla tukemassa Israelia. Näin haluamme toimia silloinkin kun joudumme jostain syystä ristiriitaan ns. yleisen mielipiteen ja ajattelun kanssa.

Vaalimme hyviä suhteita juutalaiseen yhteisöön niin Suomessa kuin Israelissakin. Tästä osoituksena ovat erinomaiset, läheiset ja luottamukselliset suhteet juutalaisiin toimijoihin niin hengellisellä kuin maallisellakin tasolla. Olemme nähneet juutalaisen kansan kamppailun olemassaolostaan niin yksityisestä kuin yhteisöllisestä näkökulmasta. On tärkeää muistaa, että juutalaisen kansan kohtalo on kuitenkin yksin Jumalan käsissä.


Yksi tärkeä tehtävämme on rukoilla lakkaamatta Jumalan suojelusta Israelille ja sen kansalle. Tule sinäkin tukemaan työtämme Israelin hyväksi! Jumalan tahdossa toimien emme horju – kuten et sinäkään – tämän tärkeän tehtävämme edessä. Herran meitä tässä työssä siunatkoon!

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus syyskuu 2020

Koronavirus on saanut aikaan maailmanlaajuista paniikkia. Ihmiset ovat huolissaan omasta ja omaistensa turvallisuudesta. Huolenaiheena on fyysinen, henkinen ja taloudellinen turvallisuus. Pelkona on, että joku tai kaikki näistä asioista ovat vakavasti uhattuna. Tällainen reaktio on normaalia ja perusteltua tässä tilanteessa. Pelko on tullut osaksi vakavaa todellisuutta sekä Suomessa että myös Israelissa.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian keskellä on jäänyt vähemmälle huomiolle maailman uskonnollisten kirkkojen ja yhteisöjen sulkeutuminen. Ne eivät ole vain laajasti sulkeneet kirkkojensa ja seurakuntatilojensa ovet yleisötilaisuuksista, vaan ne ovat ajautuneet monella tapaa laajamittaiseen epävarmuuden tilaan koskien nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Samalla kun ne etsivät ratkaisua mm. uskottavuushaasteeseensa pandemian kourissa, niiden on täytynyt tunnustaa oma epävarmuutensa ja voimattomuutensa pandemian synnyttämän kriisin pikaisesta ratkaisusta.

Tämä on aivan uusi tilanne koko maailmassa. Aina ennen kirkot ovat lähes täyttyneet rukoilevista ihmisistä vakavien kriisien aikana. Nyt monin paikoin kirkot ovat olleet kiinni. Kyse on tässäkin täysin ymmärrettävästä toiminnasta kirkkojen ja hengellisten yhteisöjen taholta. Syntyneen toimintavajeen ne ovat pyrkineet korvaamaan etä- ja internet -tilaisuuksilla. Ongelmaksi on muodostunut kuitenkin välitön ihmisten läheisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksen puute. Onkin vaarana, että ihmiset vieraantuvat yhä enemmän kirkoistaan ja oman hengellisen yhteisönsä toiminnasta, varsinkin, jos yhteistä toimintaa ei juurikaan ole tai se on vähäistä. Tämä voi johtaa yhä syvenevään maallistumiskehitykseen.

Voidaan siis hyvällä syyllä kysyä: mihin kirkkoja ja hengellisiä yhteisöjä enää tarvitaan, jos niiden toiminta korona- tai muiden vastaavien pandemian aikana lähes lamaantuu. Eikö juuri hengellisten yhteisöjen paikka olisi pandemioiden vastaisen rintaman kärjessä? Voidaan kysyä, nukkuvatko kirkot ja hengelliset yhteisöt näinä haastavina aikoina, kun niiden pitäisi kaiken normaalin ymmärryksen mukaan olla uhan vastaisen taistelun eturivissä ellei jopa johdossa? Miten tällainen uskonyhteisöjen nykylama on ylipäänsä mahdollinen? Missä ovat uskontaistelujoukot?

Israelin kansa on Raamatun Jumalan suunnitelmissa erityinen kansa. Sen tulisi Raamatun mukaan olla kirkkautena muiden kansojen keskellä ja johtaa hengellistä sodankäyntiä pahuutta, uhkia ja haasteita vastaan. Siksi olisi tärkeää, että Israelin kansa heräisi ottamaan vastuuta Raamatussa heille annetusta tehtävästä. Israelin kansan lopullinen tehtävä on ennen kaikkea hengellinen. Nyt tuo kansa on osoittanut huippukykynsä monella maallisella sektorilla. Olisiko nyt hengellisen heräämisen aika?

Israelin Ystävinä voimme tukea Israelin kärsivää ja haavoitettua kansaa monella tapaa erityisesti näin pandemiakriisin keskellä. Kaikki tuki onkin nyt erityisen tärkeää. Meidänkin tehtävämme on ensisijaisesti hengellinen. Siksi meidän tulee omalta osaltamme seisoa Israelin rinnalla myös hengellisesti ja nähdä Raamatun pohjalta uskon silmin mitä nyt on laajemminkin tapahtumassa. Nyt ei ole aika nukkua, vaan herätä, ettei pandemia johda hengelliseen lamaan, vaan hengelliseen tarkasteluun ja uudistumiseen kohdallamme. Tähän taisteluun tarvitaan meitä jokaista, niin täällä Suomessa kuin Israelissakin. Olethan mukana?

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom -lehden pääkirjoitus kesäkuu 2020

Tätä kirjoitettaessa käytännöllisesti katsoen kaikki ihmiset, niin Israelissa kuin Suomessakin, ovat joutuneet tottumaan koronavirukseen liittyviin järjestelyihin. Koronaviruksen seurauksena olemme joutuneet ottamaan toisiimme fyysistä etäisyyttä. Mutta samalla on vaarana, että ajaudumme ja totumme myös henkisen etäisyyden ottamiseen toisiimme. Israelissa ihmiset ovat tottuneet läheiseen kanssakäymiseen niin fyysisessä kuin henkisessäkin mielessä. Israelilaiseen kulttuuriin kuuluu jatkuva, suomalaisittain ajatellen jopa liiankin läheinen ja äänekäs yhteydenpito. Israelilaisia tämä ei tunnu haittaavan, koska se on osa heidän kulttuuriaan. Silti esimerkiksi Israelin Ystävät ry:n israelilaiset vieraat ovat sanoneet, että Suomessa oleminen on heille lepoa. He kokevat, että Suomesta puuttuu aggressiivisen liiallinen läheisyys ja siihen kuuluva äänekkyys.

Vieraamme nauttivat parin viikon kiertueensa aikana siitä, että suomalaiset kunnioittavat heidän yksityisyyttään enemmän kuin israelilaiset. Nykyisessä tilanteessa he kertovat, että koettu fyysinen eristäytyminen, sekä sen myötä osittain myös henkinen eristäytyminen, on ollut shokki ja kova pala nieltäväksi. Tämä johtunee siitä, että Israelin koronajärjestelyt ja sen seurauksena vaikutus sosiaalisiin suhteisiin on ollut erityisen tiukka ja poikennut paljon totutusta. Suomalaisen kulttuurin ansiosta vastaava tilanne on ollut suomalaisille helpompi hallita ja kestää. Silti yli 70 -vuotiaiden eristäminen on ollut useille heistä vaikeaa ja siihen sopeutuminen hankalaa. Tilanteessa, jossa pääsääntöisesti niin seurakunnat kuin kirkotkin ovat olleet kiinni koronajärjestelyjen tähden, ovat seurakunnat ja kirkot pyrkineet järjestämään internetissä tapahtuvia tilaisuuksia. Kuitenkaan nämä eivät täytä eri uskontojen tai uskonsuuntien seuraajien tarvetta samoin ajattelevien läheiseen keskinäiseen yhteyteen.

Tässä yhteydessä meidän on hyvä pohtia laajemminkin keskinäisen yhteyden merkitystä niin uskon asioissa kuin muissakin yhteyksissä. Kuinka kauaksi me olimme jo etääntyneet toisistamme – ainakin henkisesti – jo ennen koronakriisiä? Todellinen läsnäolo ja läheisyys ovat eri asia kuin niiden nimellinen läsnäolo. Olemmeko todella kiinnostuneet lähimmäisistä saatikka ventovieraista? Onko meillä aitoa lähimmäisen rakkautta toisiamme kohtaan ja millainen on rakkautemme Israelin kansaa tai muita suomalaisia kohtaan? Onko esimerkiksi juutalaisuus meille kristityille enemmänkin harha kuin osa Jumalan suunnitelmaa? Mitä juutalaiset ja juutalaisuus meille merkitsee?

Viimeistään nyt, kun koronarajoitukset vielä osittain ovat voimassa, on hyvä aika alkaa pohtia suhdettamme Israeliin ja juutalaiseen kansaan. Onko suhteemme raamatullinen vai omasta itsestämme ja omista tarpeistamme lähtevää kiintymystä johonkin, joka eroaa selvästi

suomalaisuudesta? Samoin israelilaiset joutuvat pohtimaan aidon läheisyyden ja fyysisen sosiaalisen etäisyyden merkitystä omassa elämässään. Kaikki joudumme pohtimaan, kuinka paljon sosiaalinen media voi lopulta korvata aitoja ihmissuhteita? Voiko se ylipäänsä korvata niitä?

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom -lehden pääkirjoitus toukokuu 2020

Pekka Sartola kirjoitti aikanaan kirjan nimeltä Totuutena Valhe. Kirjan otsikko syöpyi mieleeni. Myöhemmin ryhdyin tutkimaan maallisia diktaattoreita ja hengellisiä kulttijohtajia mm. YLE Puheen ”12 diktaattoria” -ohjelmaa varten. Asteittain minulle kirkastui, että poliittisista, uskonnollisista ja muista aatteista voi tulla kultteja yllättävän helposti, koska kultilliset piirteet ovat osa aatteiden rakennusainesta. Erilaisten aatteiden kannattajat ja johtajat uskovat, että heidän aatteensa on ylivertainen ja lähes virheetön. Tästä seuraa, että he ovat omasta mielestään ylivertaisen oikeassa. Harva heistä harjoittaa merkittävää kritiikkiä omaa aatettaan kohtaan. Kriittinen kultin ja sen johtajien tarkastelu johtaa sitä harjoittavan erottamiseen kultista tai hän eroaa itse. Tästä johtuen aatteet harvemmin muuttavat merkittävästi sisältöään tai toimintojaan. Jeesus oli monella tapaa oman aikansa – kuten kaiken ihmiselle määrätyn ajan – kriitikko. Inhimillisesti tarkastellen hänenkin kohtalonsa osoittaa kuinka kriitikon pahimmillaan käy valtaa pitäviä vastaan. Roomalla ja sen juutalaisilla tukijoilla oli oma totuutensa, joka oli pitkälti valhetta Jeesuksen silmissä. He käyttivät valtajärjestelmää köyhien ja heikkojen sortamiseen ja omien etujensa ajamiseen välillä hyvinkin törkeällä tavalla. Kristikunnan historian kannalta oli irvokasta kun Rooman valtaeliitti ja roomalaiskatolinen kirkko löysivät toisensa. Syntyi paavin johtama feodaalilaitos, joka sorti kaikkia paitsi valtaeliittiä.


Yleinen ongelma niin poliittisissa kuin uskonnollisissakin aatteissa on, että ihmiskäsitys vieraantuu todellisuudesta. Oma ryhmä ja sen aatteet nähdään ainoaksi oikeaksi tieksi. Syntyy toimintamalli, jossa tarkoitus pyhittää keinot aatteen eteenpäin viemiseksi. Todellisuudesta erossa olevassa maailmankuvassa ihmiset ja aatteet ovat joko täysin hyviä tai täysin pahoja. Aatteissa, kuten uskonnoissakin voi aina olla jotakin hyvää ja jotakin pahaa. Ongelma syntyy kun vain oman aatteen ja uskonnon edustajat nähdään hyvinä ja muut täysin pahoina. Ellei kukaan haasta terveellä tavalla sisältäpäin uskottavasti ja merkittävästi näitä näkemyksiä, lopputulos voi olla hirvittävä sekä liikkeeseen kuuluville että ulkopuolisille. Kun aatteista katoaa rakentava ja terve kriittisyys omiin käsityksiin, ja erityisesti kun kriittisyys vaiennetaan, alkaa olla koossa ainekset kultin syntymiselle. Kultin synnyttyä kaikenlainen kritiikki kultin johtoa ja ajatusmaailmaa vastaan vaietaan ja toisinajattelijat eristetään yhteisöstä. Jäljelle jää yleensä pelkkä kulissi alkuperäisestä ajatusmaailmasta, jolla alun perin saattoi olla joku yleishyödyllinen tarkoitus. Mitä voimakkaampi kultti, sen suurempi valhe. Kultin jäsenet eivät voi valita kriittisyyden tietä, vaan he palvelevat aatettaan ilman valtaa päätöksentekoon.

Mikä tahansa poliittinen, uskonnollinen tai muu aate voi ajanoloon muuttua kultiksi. Kulttiin kuuluu yleensä aina korruptio ja suosikkijärjestelmä. Jos sinun ei katsota kuuluvan kultin ytimeen, olet marginaalissa. Lisäksi niin poliittisiin kuin uskonnollisiin aatteisiin kuuluu median hallinta. Tämä korostuu meidän ajassamme. Yleisesti ottaen ihmiset uskovat helposti, mitä heille mediassa kerrotaan ja vain harva omaa kriittistä luku- ja ajattelukykyä. Meidän pitää pysyä valppaina myös median esittämien totuuksien suhteen. Kuka meille kertoo totuuden? Mikä on totuuden lähde ja miten totuus perustellaan? Miksi tietyt asiat kuvataan totuutena? Mitä valheen puhuja hyötyy? Ehkä erityisesti nyt koronakriisin aikana meidän tulisi olla valppaita sen suhteen mitä esitetään totuutena. Kansalaisten vapauksia on kaikkialla maailmassa rajattu hyvinkin paljon. Pitää varoa, ettei uusien virus- tai vastaavien kriisien pelko johda kansalaisvapauksien pysyvämpään rajoittamiseen valtaeliitin haluamalla tavalla ohi todellisen tarpeen. Jos näin käy, on vaara, että demokratiasta aletaan luopua kohti harvainvaltaa ilman merkittävää oppositiota ja asiallista kritiikkiä.

Koska on vaikea muuttaa muiden aatteita tai uskontoja, niin tulisi aloittaa omista aatteista ja hyvissä ajoin harjoittaa niiden rakentavaa kriittistä tarkastelua etsien totuutta niin kauan kuin mahdollista. Tämä koskee niin Israel -kysymystä kuin muitakin tärkeitä kysymyksiä. Olkaamme rohkeat ja aloittakaamme totuuden etsintä! Minuakin on varoitettu, että jos yritän etsiä esim. Raamatun totuutta alkutekstien kirjoituksista – en vain käännöksistä – niin saatan olla jopa vaarallinen, koska en niele kaikkia kirjoituksia tai puheita sellaisenaan. Jokaisen pitäisi olla sen verran ”vaarallinen” vallitsevalle johdolle ja uskomuksille, että tarkistamme missä vaiheessa totuus alkaa muuttua valheeksi! Ei anneta periksi vääryydelle ja valheelle! Myönnetään omat puutteemme ja korjataan se, minkä näemme vääräksi. Yritetään tukea toistemme vahvuuksia ja auttaa toisiamme kamppailussa heikkouksiemme kanssa. Israelin ja kaikkien kansojen ainoa oikea Jumala iloitsee kun etsimme oikeudenmukaisuutta ja pyrimme totuuteen!


Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom -lehden pääkirjoitus huhtikuu 2020

Pelko, joka johtaa terveeseen varovaisuuteen ja sen mukaisiin toimenpiteisiin, on tärkeä osa ihmisen selviytymismekanismia. Kun pelko muuttuu paniikiksi, se saattaa estää rationaalisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan ja johtaa kaaokseen. Pahimmassa tapauksessa paniikinomainen pelko voi johtaa tuhoisiin seurauksiin, kuten maailmanhistoriasta voimme todeta. Ihmisen käyttäytyminen saattaa äärioloissa muuttua arvaamattomaksi ja itsekkääksi. Hän yrittää suojella tai pelastaa vain itsensä tai perheensä. Kansankielellä tästä puhutaan ilmiönä ”pelastukoon ken voi”. Tässä mielialassa uskonnolliset ja maalliset auktoriteetit alkavat menettää painoarvonsa. Ihmiskunta on aina selvinnyt monista haastavista tilanteista kuten sodista, vakavista epidemioista ja erilaisista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä uhista. Uskonnolla on ollut sekä kriisejä synnyttävä että lievittävä vaikutus. Uskonto ja usko ovat yhdistäneet kannattajia tukemaan toisiaan ja ajamaan yhteistä päämäärää yhteisen uskon pohjalta. Nyt maallistuminen ja tieteen kehittyminen ovat johtaneet siihen, että ihmiset kaikkialla maailmassa odottavat ratkaisua pelottaviin ongelmiin tieteeltä, eivät niinkään Jumalalta. Tiede on saavuttanut lähes jumalallisen aseman. Toki monessa asiassa se on ollut hyödyksemme. Esimerkiksi lääketiede on auttanut ja pelastanut kiistatta paljon ihmishenkiä. Uskonnolliset tai muut ihmisparantajat ovat yleisesti ottaen osoittautuneet turhiksi.


Nyt koronavirus jyllää koko maailmassa synnyttäen pelkoa. Ongelmaan haetaan ratkaisua puhtaasti tieteelliseltä ja maalliselta pohjalta. Tätä taustaa vasten voidaan pitää luontevana, että myös uskonnot ja uskonsuunnat ovat sulkeneet ovensa suojellakseen jäseniään ja muita koronavirustartunnalta. Tätä toimintaa voi pitää rationaalisena ja perusteltuna. Se voi silti herättää epäilyksen, eivätkö eri uskontojen edustajat usko tai luota oman uskonsuuntansa jumalan varjelukseen? Yleensä kaikkien uskontojen pyhissä kirjoissa luvataan oman jumalan suojelusta ja varjelusta niille, jotka ”uskovat oikein”. Ovensa ovat sulkeneet sellaisetkin uskonsuunnat, jotka vannovat heillä olevan aivan erityinen Jumalan suojelus ja varjelus. Ulospäin vaikuttaa siltä, että koronavirus saa aikaan sellaisen pelon, jossa ihmiset ovat epävarmoja Jumalan suojeluksesta ja varjeluksesta. Pelon tosiasia tässä tilanteessa osoittaa ihmisen haurautta ja epävarmuutta tuntemattoman uhan kohdatessa.


Epidemia on osoittanut, kuinka haavoittuva ja epävarma nykyinenkin maailmamme on. Tiedekin joutuu kamppailemaan epävarmuuden ja epätietoisuuden ilmapiirissä yrittäessään löytää ratkaisua. Sanotaan, että jokaisessa kriisissä piilee mahdollisuus parempaan. Ilman kriisejä ihmiskunta ei olisi edennyt ja oppinut selviytymään yhdessä. Aina kun itsekkyys on voittanut, siitä on seurannut vakavia kriisejä. Niiden kautta on kuitenkin lopulta herätty perusarvojen kunnioittamiseen. Maailmassa ihmisyyden ja Raamatun perusarvojen kunnioitus on ollut heikkenemässä, jopa katoamassa kokonaan osassa maapalloa. Länsimainen kulttuuri ja elämänmalli edistää luopumista monista keskeisistä Raamatun arvoista. Perusarvojen sijaan on levinnyt itsekkyyttä ja omien tarpeiden tyydyttämistä korostava kulttuuri. Kriisin keskellä olisi hyvä miettiä Raamatun sanomaa: toisiko se lohtua ja turvaa tässäkin tilanteessa.


Koronavirusasian kautta voimme havaita kuinka haavoittuva ja herkkä koko maailmantalous ja elämä on. Tämä korostaa biologisen aseen joko tahattoman tai tahallisen käytön tehokkuutta, mikäli joku taho haluaisi sellaista joskus käyttää. Ei tarvita edes biologisen sodankäynnin huipputeknologiaa, jota suurvalloilla on käytössään, vaan riittää jonkin vakavan sairauden, johon ihmisillä ei vielä ole immuniteettia, levittäminen. Tuho voi olla ennen näkemätön. Luonnossakin on riittävästi ihmiselle vaarallisia viruksia. Villieläimissä olevat virukset voivat aiheuttaa ihmiselle arvaamattomia seuraamuksia. Globalisaatiota pidetään välttämättömänä ihmiskunnan kehityksen kannalta. Pääomat, raaka-aineet ja tuotteet liikkuvat maailmassa halvimman mahdollisen tuotantoketjun periaatteen mukaan. Kansallisvaltiot ovat menettäneet omavaraisuuttaan ja todellista itsenäisyyttään. Mottona on, että tavaroiden ja ihmisten on voitava liikkua vapaasti maailmassa. Koronaepidemia on paljastanut myös tuotantoketjujen haavoittuvuuden. Tavarat ja materiaalit tuotetaan taloudellisen hyödyn nimissä kulloisenkin tarpeen mukaan lisääntyvästi suoraan tehtaissa ja välivarastot minimoidaan. Kun tuotantoketju katkeaa niin ei ole enää varastoja mistä saada apua. Sama koskee myös ruokahuoltoa ja -omavaraisuutta.


Olisiko aika palauttaa Raamatun perusarvot kunniaan? Pitäisikö etsiä tietä ulos globaalin maailmanjärjestyksen kahleista, jossa ihmisarvo mitataan ensisijaisesti kuluttajana ja hyödykkeiden käyttäjänä? Pitäisikö etsiä vapautusta maailmanlaajuisesta itsekkyyden ja hyödyn noidankehästä, joka lopulta tukahduttaa ihmisenä olemisen perusarvot? Aito kristillinen usko voisi näyttää suuntaa, mutta onko se jo pääosin peittynyt ”suolansa” menettäneen nimikristillisen uskonnon alle? Pitäisikö uskovien tehdä joitakin johtopäätöksiä ja toimia niiden mukaisesti? Kun monet kirkot ja uskonnolliset yhteisöt luopuvat lisääntyvästi Raamatusta ja sen perusarvoista, voiko aito uskova, tai yleensä kukaan rehellinen ihminen, enää kuulua nykyisiin kirkkoihin ja uskonsuuntiin hyvällä omallatunnolla? Voisivatko ne vielä uudistua?


Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri